Promotion, About Us

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้การบริการภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้บน GreenX88 (และการเรียกชื่อแยกหรือรวมกันต่อไปนี้ “GreenX88”, “greenx88.com” หรือ “เว็บไซต์” คุณต้องทำการรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 21ปีขึ้นไป และยืนยันว่าคุณได้รับทราบในการอ่าน ทำความเข้าใจอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะผูกพันตนและจะปฏิบัติตาม“เงื่อนไขและข้อกำหนด”เหล่านี้ หากคุณไม่ปรารถนาที่จะยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว คุณต้องไม่ทำการลงทะเบียนหรือทำการเปิดบัญชี และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงตัวซอฟต์แวร์และตัวเกมส์ที่เราให้บริการได้
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกชนิด การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และการใช้บริการใดที่ให้บริการโดย GreenX88 ล้วนอยู่ภายใต้หัวข้อ “เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป”
 • GreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศลงในหน้า “เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป” บนเว็บไซต์ GreenX88 ทางเราจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในตามติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้บริการใดภายในเว็บไซต์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไข ถือว่าผู้ใช้ได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวแล้ว
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้เป็นตัวแทนของข้อตกลงที่สมบูรณ์ มีผลเป็นที่สุดและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะระหว่างผู้ใช้และGreenX88 “เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป” เหล่านี้มีอำนาจแทนและรวบรวมการแสดงข้อตกลงและความเข้าใจหลัก ระหว่างผู้ใช้และGreenX88 คุณได้ยืนยันว่าในการตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ คุณไม่ได้ยึดถือหลักใดที่แสดงตราบเท่าที่เป็นสิ่งเดียวกับที่ได้แสดงอย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้
 • ในกรณีเกิดข้อโต้แย้งระหว่างข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้และข้อกำหนดใดบนเว็บไซต์ GreenX88 ให้ถือว่าข้อกำหนดภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นที่สุด
 • ทางเราขอสวนสิทธิ์ด้วยดุลยพินิจของทีมงานในการเรียกร้องผู้ใช้คนใดให้ทำการยืนยันตัวตนและอายุแก่เราในเบื้องต้น ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน หรือใช้บริการใดจากทาง GreenX88
 • หากมีข้อขัดข้องใดเกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้เล่น ทางGreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้จนกว่าการแก้ไขจะสำเร็จลุล่วง การร้องเรียนข้อขัดข้องใดจะต้องแจ้งโดยการเขียนและระบุวันที่ เวลา และรายละเอียดของข้อขัดข้องนั้น ในการส่งคำร้องเรียนเรื่องข้อขัดข้อง ต้องทำการส่งผ่านอีเมลล์ไปยัง [email protected] ฝ่ายการจัดการจะดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องของสมาชิกอย่างจริงจังและพยายามดำเนินการเป็นขั้นตอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่สุดเพื่อการค้นหาข้อขัดข้องและหนทางในการแก้ไขข้อขัดข้องทั้งหมดอย่างทันท่วงที
 • GreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดก็ตามโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดเครดิตที่คงเหลืออยู่ในบัญชี ณ ช่วงเวลาที่บัญชีถูกทำการระงับ และ/หรือ ยกเลิกจะถูกส่งคืนให้แก่เจ้าของบัญชีผ่านช่องทางการจ่ายเงินที่ GreenX88 เห็นสมควร นอกจากนี้ ทางGreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะการชนะใดก็ตามและริบยอดเครดิตคงเหลือ หรือการชนะอื่นๆ หรือสิทธิใดของผู้ใช้บัญชี รวมถึงการใช้บริการใดของผู้ใช้บัญชีภายใน GreenX88
 • ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของเขา/เธอด้วยตนเอง และห้ามให้บุคคลอื่นใดหรือบุคคลที่สาม รวมถึงผู้เยาว์เข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของเขา/เธอหรือนำกลับมาใช้ การเข้าสู่ระบบ และ/หรือ ใช้งานสิ่งของหรือข้อมูลใดจากเว็บไซต์ GreenX88 รวมถึงการรับรางวัลใด ทางทีมงานจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวในการซื้อขาย และ/หรือ ความเสียหายใดที่เกิดขึ้น

3.1. การยอมรับและตรวจสอบการวางเดิมพัน:

 • เดิมพัน
  ผู้เล่นต้องวางเดิมพันจากเงินที่ได้ฝากเข้าเป็นเครดิตในบัญชีผู้ใช้ของผู้เล่น โดยการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากได้ทำการตรวจสอบและพบว่าผู้เล่นไม่เคยทำการฝากเงินเข้า หรือทำการโอนเปลี่ยนเงินเป็นเครดิตในบัญชีผู้ใช้ของผู้เล่น ภายหลังการฝากเงินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของเขา/เธอเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ยอดการพนันของผู้เล่นจะต้องเกินกว่าหรือเทียบเท่าจำนวนที่ทำการฝากเข้า หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ไม่สามารถทำการถอนได้ ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงขอแนะนำว่า จำนวนเงินที่ทำการฝากเข้านั้นควรขึ้นอยู่ความต้องการที่จะเล่น
 • เดิมพันที่ได้รับการยืนยัน
  GreenX88 ไม่สามารถและจะไม่มีการยกเลิกเดิมพันใดของผู้เล่น เมื่อการเดิมพันของผู้เล่นได้ทำการยืนยันแล้ว นอกจากการเดิมพันนั้นจะถูกทำให้เป็นโมฆะหรือมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลที่ไม่ถูกต้องและข้อตกลงสำหรับเหตุผลที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้
 • การบันทึกผลการเดิมพันที่แม่นยำ
  ทาง GreenX88 ไม่ขอรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือล้มเหลวในส่วนของข้อมูลที่ให้บริการในเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าทางเราจะมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความแม่นยำสูงสุด
 • การหักเดิมพัน / เดิมพันที่ไม่ได้ตกลงใจ
  เงินเดิมพันจะถูกหักออกจากบัญชีของผู้เล่นทันทีที่เดิมพันได้ถูกวางโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผลลัพธ์กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินหรือประกาศแล้ว GreenX88 ไม่สามารถและจะไม่มีการคืนเงินพนันที่วางในเกมส์ซึ่งเงินพนันนั้นได้ซื้อขายในรอบใหม่โดยที่ยังไม่ได้ตกลงใจหรือมีข้อสรุป เงินพนันดังกล่าวจะถือว่าเป็นการตกลงเล่นเมื่อเสร็จสิ้นเกมส์และชนะเกมส์ดังกล่าว หากเป็นเช่นนั้น ผู้เล่นจะได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของผู้เล่นทันที
 • การตัดสินการเดิมพันของ GreenX88 ถือเป็นที่สุด
  โดยการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ ผู้เล่นตกลงที่จะยอมรับว่า GreenX88 และบันทึกของเว็บไซต์ถือเป็นที่สุดในการใช้ตัดสินเงื่อนไขของการเดิมพันใดที่วางลงในเกมส์ รวมถึงสถานการณ์ที่ได้ทำการเดิมพันด้วย
 • ความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวของผู้เล่นในการชนะเกมส์
  ภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดที่เกิดขึ้นจากการชนะเกมส์ใดที่มอบให้แก่คุณ รวมถึงการชำระเงินอื่นๆให้แก่ผู้เล่น หากมี จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว ทาง GreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานและระงับการจ่ายเงินรางวัลของผู้เล่นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เงินรางวัลจะไม่สามารถโอน ทดแทน หรือแลกเป็นรางวัลรูปแบบอื่นใดได้

3.2. เงินสำหรับวางเดิมพัน

 • เงินเดิมพันขั้นต่ำ
  จำนวนเงินเดิมพันขั้นต่ำสำหรับเริ่มเล่น จำนวนขึ้นอยู่กับเกมส์/ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด .
 • การเล่นเกมส์ออโต้ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอก และการดัดแปลงยักย้ายในเกมส์ใดหรือในข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใดถือเป็นข้อห้าม จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของผู้เล่นที่กระทำผิด บัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกลบ รางวัลใดหรือการฝากเงินเข้าจะถูกยกเลิก และ/หรือ ริบ รวมไปถึงการดำเนินการทางกฎหมายแพ่ง/อาญาต่อผู้เล่นที่กระทำผิด โดยการตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้เล่นตกลงที่จะยอมรับว่า GreenX88 มีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์และมีสิทธิโดยอิสระขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางทีมงานเว็บไซต์ ในการยกเลิกบัญชีของผู้เล่นสำหรับเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง และปราศจากข้อจำกัดโดยทั่วไปจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายบริหารจะต้องให้ความเห็นว่าการกระทำของผู้เล่นที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือบนเกมส์ใดในขณะนั้น สร้างความเสียหายภายใต้การดำเนินการของเว็บไซต์ ถือว่าผู้เล่นสละสิทธิที่จะไล่เบี้ยใดต่อ GreenX88 ในการถูกยกเลิกบัญชีดังกล่าวโดยปริยาย
 • โดยการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ ถือว่าผู้เล่นได้รับทราบว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หากผู้เล่นพบว่าซอฟต์แวร์นั้นมีข้อผิดพลาดดังกล่าว ข้อบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ ผู้เล่นถูกผูกพันตามกฎของข้อตกลงนี้ให้งดรับผลประโยชน์ใดจากมัน/พวกมัน นอกจากนี้ หากผู้เล่นพบข้อผิดพลาดดังกล่าว ข้อบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ ผู้เล่นถูกผูกพันตามกฎของข้อตกลงนี้ให้ดำเนินการแจ้งให้ GreenX88 ทราบโดยการเขียนร้องเรียนทันที หากผู้เล่นไม่สามารถปฏิบัติตามความข้างต้น ทาง GreenX88 มีสิทธิที่จะได้รับชดเชยค่าเสียหายเต็มราคา รวมถึง ค่าเสียหายสำหรับการแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นอาจการละเว้นของผู้เล่นหรือการกระทำเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์จากความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว
 • โดยการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ ผู้เล่นตกลงที่จะยอมรับว่า GreenX88 ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหาย การเสียหาย หรือการบาดเจ็บใดที่เกิดขึ้นจากการปลอมแปลง หรือการเข้าใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่น เจตนาใดที่เกิดขึ้นโดยผู้เล่นคนใดเพื่อที่จะเข้าใช้งานอย่างไม่ถูกต้องสู่ระบบของเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่น เพื่อทำการแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์หรือตัวเกมส์ หรือจงใจสร้างความเสียหายหรือทำลายเว็บไซต์หรือตัวเกมส์นั้นเป็นกรณีที่เข้าข่ายที่จะต้องดำเนินคดีทางแพ่ง และ/หรือ อาญา และมีผลให้บัญชีผู้เล่นถูกยกเลิกในทันที รวมถึงริบรางวัลใดที่ผู้เล่นมีและมีสิทธิที่จะได้รับทั้งหมด
 • ขั้นตอนในการอนุญาตหรืออนุมัติให้มีการถอนเงิน GreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ผู้เล่นส่งข้อมูลที่จำเป็น อาทิ หลักฐานยืนยันตัวตน สำเนาหน้าและหลังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต พาสปอร์ต ใบขับขี่ ประวัติธุรกรรมทางธนาคารล่าสุด หรือเอกสารอื่นตามที่ GreenX88 เห็นว่าจำเป็น หากผู้เล่นไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องเพื่อความปลอดภัย ทาง GreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะโมฆะเงินรางวัลภายในบัญชีของผู้เล่น
 • เงินรางวัลแบบเครดิต – เงินรางวัลจะถูกเพิ่มเข้าไปยังบัญชีของผู้เล่นโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสม การอัพเดตของบัญชีผู้เล่นเหล่านี้ไม่ถือเป็นหลักฐานในการชนะเกมส์ และ/หรือ รวมถึงเงินที่ได้ทำการโอน (หัก) จากบัญชีของคุณ หากทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบแล้วพบหลักฐานของการฉ้อโกงหรือการทุจริต ทาง GreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะเงินรางวัลดังกล่าวและดำเนินการใดต่อบัญชีของผู้เล่นตามความเหมาะสม

5.1. เงินโบนัส

 • เงินโบนัส หมายความถึง เงินเสมือนในผลิตภัณฑ์ที่มอบให้ผู้ใช้ของ GreenX88 เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการขาย (โปรโมชั่น) ผู้ใช้ไม่สามารถทำการถอนเงินดังกล่าวทันทีในเวลาที่ได้รับเงินโบนัสมา ขั้นตอนกฎเกณฑ์ในการรับเงินโบนัสจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของโบนัสแต่ละชนิด
 • เงินโบนัสจะสามารถแปลงเป็นเงินจริงและทำการถอนได้ภายหลังผู้ใช้ได้ทำตามข้อเรียกร้องของโปรโมชั่นนั้นๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 • ยอดหมุนเวียนที่จำเป็นโดยทั่วไปแล้วคือ 1 * (เงินฝากเข้า + โบนัส).
 • เงินทุนจะถูกหักออกจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้เล่นเมื่อมีการวางเดิมพันใดเกิดขึ้น หากไม่มียอดเงินคงเหลือ เงินทุนสำหรับการเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดโบนัสคงเหลือของบัญชีผู้เล่น กล่าวคือ ยอดโบนัสคงเหลือจะถูกนำมาใช้ต่อเมื่อยอดเงินสดคงเหลือติดลบเท่านั้น
 • ข้อเสนอทั้งหมดจำกัดเพียงหนึ่งบัญชีผู้ใช้ต่อบุคคล ครอบครัว ที่อยู่ครัวเรือน อีเมลล์ เบอร์โทรสศัพท์ เลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่IP
 • การวางเดิมพันสองข้าง จะไม่ถูกนำไปนับรวมกับยอดหมุนเวียนที่กำหนดในโปรโมชั่น
 • ในกรณีที่ได้ทำการถอนเงินก่อนที่จะมียอดหมุนเวียน 1เท่าตามที่กำหนด เงินโบนัสและเงินรางวัลจะถูกริบ การเดิมพันที่มีผลเป็นเสมอทั้งหมดจะไม่ถูกนำไปนับรวมกับยอดหมุนเวียนที่กำหนดในโปรโมชั่น
 • การนับเดิมพันที่กำหนดในโบนัสใด จะนับเพียง 25% ของเดิมพันโดยรวมที่วางในเกมส์รูเล็ตต์ (ทุกประเภท) และ 50% ของเดิมพันโดยรวมที่วางในเกมส์สล๊อตหรือเกมส์ RNG เว้นแต่จะมีการประกาศโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขของโปรโมชั่นใดเป็นการเฉพาะ
 • GreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้เล่นได้ทุกเวลา หลักฐานดังกล่าวจะต้องได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลผู้เล่นตามกฎหมาย รายละเอียดในการชำระเงิน และ/หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆที่จำเป็นสำหรับมาตรการตรวจสอบความปลอดภัย
 • ห้ามพนักงาน หรือผู้มีความเกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือตัวแทนของGreenX88คนใดครอบครองบัญชีผู้เล่น หรือแสวงหาผลประโยชน์จากโปรโมชั่นที่ให้บริการบนเว็บไซต์
 • การเข้าร่วมโปรโมชั่นใดที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ ถือว่าผู้เล่นตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดภายใต้โปรโมชั่นแต่ละโปรโมชั่น ผู้เล่นคนใดไม่ประสงค์จะตกลงทำตามเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อทีมงานให้ความช่วยเหลือของ GreenX88 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ในกรณีที่เงื่อนไขใดของการบริการหรือโปรโมชั่นได้ถูกละเมิด ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและไม่ได้กระทำตามเงื่อนไขนั้นโดยผู้เล่นที่มีบัญชีผู้ใช้ หรือในกรณีที่มีหลักฐานใดเกี่ยวกับการวางเดิมพันโดยลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าแสดงชัดถึงการประกันว่าลูกค้าจะได้รับกำไร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการฝากโบนัสหรือให้บริการโปรโมชั่นอื่นใดในขณะนั้น ทางGreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือร้องเงินโบนัส รวมถึงเงินรางวัลคืนไม่ว่าจะเป็นรายเดี่ยวหรือส่วนหนึ่งของกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงผลของการเดิมพัน นอกจากนี้ เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดการและค่าธรรมเนียม GreenX88 ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับผู้เล่นซึ่งอาจมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินฝากโบนัส
 • ถือว่าผู้เล่นยินยอมว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียวและตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมด และ/หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงรายงานและจ่ายภาษีที่กฎหมายเรียกให้ชำระทั้งหมดขณะที่ใช้บริการใดของทาง GreenX88
 • ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษนั้นเป็นที่สุด
 • ผู้เล่นทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจัดการ GreenX88 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หุ้นส่วน ผู้จดทะเบียนใบอนุญาต ตัวแทนจำหน่าย นายหน้า บริษัทในเครือ บริษัทสาขา ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือตัวแทนอื่น หุ้นส่วนสื่อ ตัวแทนหรือผู้สนับสนุนโดยไม่มีความเสี่ยงและไม่มีความรับผิด และจะได้รับการคุ้มครองเต็มที่จากกลุ่มเหล่านี้จากการถูกเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หนี้สิ้น และรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงได้รับการคุ้มครองดังกล่าวจากบุคคลที่สาม
 • ทางทีมงานจะไม่ขอแสดงความรับผิดชอบ หรือรับผิดชอบแทนผู้เล่นสำหรับความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่น โดยการตกลงที่จะยินยอมตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้

ข้อมูล


สมัครสมาชิก


เปิดบัญชี Greenx88 เพื่อเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นการพนันออนไลน์และความบันเทิงในเกมคุณภาพระดับพรีเมี่ยมในราคาที่คุ้มค่าเป็นพิเศษ เราเชื่อในการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่มีค่าของเราด้วยโบนัสเงินฝากและโปรโมชั่นประเภทต่างๆ

พันธมิตร


เป็นหุ้นส่วนของเราและรับค่าคอมมิชชั่นระดับสูงทุกเดือนด้วยการผลักดันผู้เล่นไปที่ Greenx88

ความรับผิดชอบของการเล่น


Greenx88 มุ่งมั่นที่จะจัดหาช่องทางความบันเทิงให้กับลูกค้าของเราในทางบวก เรามีระบบป้องกันที่สำคัญในการส่งเสริมและรับประกันการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

ความปลอดภัย


ระบบการเดิมพันที่มั่นคงและปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเรายึดมั่นในการรักษาความลับและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด

ผลิตภัณฑ์


เดิมพันกีฬา & การเดิมพันสด


เรานำเสนอกีฬาที่สำคัญทั้งหมดเช่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษ, สเปนลาลีกา, เซเรียอาอิตาลี, ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก, ลีกเอิงฝรั่งเศส 1, บุนเดสลีกาเยอรมัน 1, เอ็นเอฟแอล, เอ็นบีเอ, เอ็นบีเอ, บาสเกตบอลหญิง, เทนนิส, สูตร 1 และอีกมากมาย เราเสนอการเดิมพันฟุตบอลสดสูงถึง 4,000 รายการต่อเดือนเพื่อความสุขในการเดิมพันของคุณ

คาสิโนออนไลน์


เล่นเกมคาสิโนออนไลน์ เลือกจากรูเล็ตแบล็คแจ็ควิดีโอโป้กสล็อตโพรเกรสซีฟและอื่น ๆ พร้อมรับโอกาสชนะรางวัลแจ็คคาสิโนมากขึ้นใน Greenx88

คาสิโนสด


เรามีข้อเสนอที่หลากหลาย เหล่านี้รวมถึงคาสิโนสดที่มีมุมมอง Live Lobby, ตัวแทนจำหน่ายชาวเอเชียที่สวยงาม, บาคาร่าสด, ไฮโลสด, เสือมังกรสดและรูเล็ตสด, สล็อตคาสิโนออนไลน์และเกมคีโนที่เล่นง่าย

ศูนย์ข้อมูล


โปรโมชั่น


โบนัสเงินฝากและข้อเสนอโบนัสต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่ทั้งหมด โหลดโบนัสและเงินคืนสำหรับลูกค้าปัจจุบันเช่นกัน

ศูนย์ช่วยเหลือ


ตรวจสอบหน้าคำถามที่พบบ่อยของเราสำหรับการเดิมพันกีฬาและความช่วยเหลือในการเล่นเกม มันมีความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีการฝากถอนและความช่วยเหลือด้านเทคนิค

วิธีการชำระเงิน


เราให้ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้าในการฝากและถอนเมื่อคุณชนะผ่าน NETELLER, Moneybookers, การโอนเงินระหว่างประเทศ, Western Union และอีกมากมาย เรามีทุกอย่างเกมที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วย Greenx88

ช่องทางการติดต่อ


หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการเดิมพันสดหรือเกมคาสิโนของเราเราพร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงผ่านการแชทสดโทรศัพท์และอีเมล

ข้อมูลการเดิมพัน


กีฬา ผล


รับผลทั้งหมดจากกีฬาและการแข่งขันที่เรานำเสนอ

สถิติการเดิมพัน


การแข่งขันกว่า 200 รายการในกีฬาที่สำคัญทั้งหมดแสดงตารางลีกตารางการแข่งขันฟอร์มทีมและสถิติผู้เล่นการบาดเจ็บและการระงับรายการ

เดิมพันกีฬา


กฎกติกากีฬาของเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับกฏและข้อบังคับที่ยอมรับการเดิมพันและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏการเดิมพันกีฬา

การพนันคาสิโน


คาสิโนสดของเรามีให้เช่นวงเงิน, พูลสด, ประวัติผลลัพธ์และประวัติการเล่นซ้ำ สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าจอเพื่อความสะดวกในการเดิมพันของคุณ คุณสามารถเลือกซ่อนหรือแสดงความแตกต่างได้ตลอดเวลา